Verkiezingsprogramma 2013-2018


PROGRAMMA CD&V TEMSE 2013-2018

 

Inleiding

Het is een goede en noodzakelijke gewoonte dat de partijen bij de confrontatie met de kiezer een programma voorleggen, waarin zij hun eigen identiteit en profiel tonen. Als in het verleden is het programma van CD&V Temse realistisch, haalbaar en sluit het aan bij de financiële mogelijkheden. Het bevat geen initiatieven van Utopia.

De jongste decennia is enorm veel gerealiseerd. Het spreekt vanzelf dat het voorliggende programma voor een groot deel in het verlengde ligt van het gevoerde beleid, een beleid dat werd gekenmerkt door zin voor vernieuwing, inspeling op onverwachte ontwikkelingen en opportuniteiten, en anticiperen waar mogelijk. De grote dynamiek en gedrevenheid hebben zich concreet vertaald in een indrukwekkende lijst verwezenlijkingen. We zijn ervan overtuigd, dat het gezicht van onze gemeente er opvallend ten goede is door veranderd en dat de realisaties onze bevolking wezenlijk zijn ten goede gekomen. Tegelijk zijn we er ons van bewust dat volmaaktheid niet van deze wereld is – dat het altijd beter kan en dat er niemand is, individu noch partij, die als enige de alleenzaligmakende waarheid in petto heeft. We leven daarenboven in een maatschappij die voortdurend in beweging is en steeds weer voor nieuwe uitnodigingen en vooral uitdagingen zorgt – en het is de taak en de plicht van de beleidsverantwoordelijken daarop zo goed mogelijk in te spelen. CD&V wil dat ook de volgende legislatuur doen: op basis van een visie en een programma, grote inzet en enthousiasme, bekommernis en ambitie.

 

{ONS GELD INBEGREPEN}

·         Hoofdbekommernis : het afweren van hogere belastingsdruk door het zoeken naar nieuwe inkomsten of het afbouwen van belastende dienstverleningen zonder gevolg voor algemeen belang.

·         Tering naar de neringpolitiek blijven handhaven

·         Duidelijk communiceren over belastingen en subsidies

·         Administratieve lasten tot het strikte minimum beperken

 • Enkel economisch verantwoorde belastingen heffen 

{ALLE WEGGEBRUIKERS INBEGREPEN}

Waar mogelijk, veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten. ‘Trage wegen’ en heraanleg van dorpskernen en schoolomgevingen zijn noodzakelijk. Zwaar vervoer weghouden uit de dorpskernen.

Naast veiligheid is vlot verkeer een prioriteit van CD&V. Mensen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Daarvoor zijn nodig: goede ruimtelijke ordening, goede fietsinfrastructuur, openbaar vervoer dat auto’s van de weg haalt en minder mobiele mensen in beweging krijgt…

 • Optimaliseren van het openbaar vervoer, vb. actie “Haal de Lijn over de brug”
 • Aanleg van nieuwe fietspaden
 • Herinrichting Edgard Tinelplaats en Leie
 • Verkeersveilige schoolomgevingen
 • Aanpakken diverse parkeergelegenheden, o.a. uithoek Sint-Sebastiaanstraat
 • Uitwijkstroken, waar mogelijk, op landelijke wegen
 • Aanpassen van de gemeentelijke snelheidszones
 • Verkeersluwe Wilfordkaai
 • Aandacht voor de zachte weggebruiker, vb. bijkomende veilige oversteekplaatsen
 • Woonwijken verkeersluw maken
 • Verkeersacties ondersteunen

{EEN STEEDS EFFICIENTER TEMSE INBEGREPEN}

Openbare werken

·         Dorpskern Elversele - Deel 2 project Dorpstraat: fase tussen De Fortune en rondpunt N41, d.w.z. aanleg van wegenis en voetpaden, inclusief kerkplein, Hof ter Elstlaan, schoolomgeving

·         N41 heraanleg met parallelwegen i.s.m. Vlaams Gewest

·         Aanpassen Kruispunten Leie-Cauwerburg, Leie-Hoogkamerstraat en Sint-Amelbergalaan-Schoolstraat

·         In samenwerking met ontwikkelaar De Zaat aanleg ontsluitingsweg De Zaat-Leie

·         Ontdubbeling riolering August Wautersstraat

·         Afwerken project tuinwijk-Hollebeek

·         5e fase totaalplan Velle: Eigenlo (tussen rondpunt Doornstraat en spoorweg)

·         Heraanleg Antwerpsesteenweg in Tielrode

·         Afwerking B.A. Heymanstraat in Tielrode

·         Afwerken i.s.m. Vlaams Gewest Krijgsbaan: deel tussen Viaduct en AVIA-pompstation

·         Herinrichting Wilfordkaai

·         Heraanleg Vlietpark en omgeving

·         Aanpassing Stationsplein, mede met het oog op nieuwe bushaltes

·         Heraanleg Doornstraat (cf. rioleringswerken)

·         Heraanleg voetpaden Piet Nutenlaan en omgevende straten, inclusief nieuwe verlichting

·         Aanpassingswerken Gasthuisstraat ter hoogte van kerkhof

·         Aanpassing Leiedam (deel dat eigendom is van gemeente)

·         Optimalisering bestrijding wateroverlast (Vuurkouter, Gentstraat e.a.)

 • Handhaven nodige budgetten voor onderhoud en vernieuwing van de voetpaden en de wegen
 • Bij alle openbare werken bijzondere aandacht schenken aan mensen met een beperking

Ruimtelijke Ordening

 • Afwerken van de in opmaakzijnde RUP’s (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) en vastleggen toekomstige bestemmingen:
  • RUP Tielrode (o.a. vrijwaren Durmetuin + Paardenpolder)
  • RUP Steenbakkerij Steendorp (toekomstige bestemming(en) steenbakkerijsite)
  • RUP Winkelkern (opwaardering Temse-centrum, inclusief commerciële hart, Wilfordkaai, voormalig ISA-complex, site omgeving gemeentehuis)
  • RUP Zonevreemde woningen
  • RUP Wittock-Van Landeghem
 • Verder bouwen aan de dorpskernherwaarderingen
 • Ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied tussen Hofstraat-Kerkstraat en B.A. Heymanstraat (Tielrode)
 • Herbestemming site campus AZ Nikolaas en De Reiger
 • In samenwerking met Interwaas de ontwikkeling van de ISA-site (hoek Gasthuis/P. Boelstraat)
 • In samenwerking met Huize Vincent in Tielrode de ontwikkeling van de zone rond het rust- en verzorgingstehuis
 • Realiseren van parkeerplaats voor campingwagens
 • Verder op punt stellen van gemeentelijk patrimonium

{VEILIGE BUURTEN INBEGREPEN}

CD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. Dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen durven buiten komen. De politie treedt doortastend op. Waar nodig, worden gemeentelijke administratieve boetes uitgeschreven. Straten en pleinen liggen er proper bij en de publieke ruimten worden slim ingericht, met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven in een dorp of stad brengen.

In de lijn van de in 2012 door de burgemeesters gestarte actie naar de minister van Justitie toe, blijven ijveren voor een efficiënter beleid inzake justitie en veiligheid, o.a. m.b.t. straffeloosheid, niet-uitvoering van straffen, (te) voortijdige vrijlating, massale seponering van klachten, procedurefouten die leiden tot invrijheidstelling (ongeacht de aard en omvang van de procedurefout resp. de misdaad), gebrekkig werkend systeem van het elektronisch toezicht (enkelband), niet-werkend snelrecht… Daarnaast dient de werking van het politiekorps geoptimaliseerd.

De volgende prioriteiten blijven van kracht:

 • meer blauw op straat, met de wijkagent als aanspreekpunt duidelijk in beeld
 • (ver)scherp(t) toezicht, kordaat en consequent optreden van de politie tegen maatschappelijk onaangepast gedrag
 • sensibiliseringscampagnes, mede in functie van de noodwendigheid
 • aanpassing en/of uitbreiding openbare verlichting waar nodig
 • herschikking en/of uitbreiding van het korps in functie van de noodwendigheid
 • maximale kwaliteit met extra aandacht voor veiligheidsopdrachten bij (her)inrichting van straten, pleinen, parken…
 • samenwerken en stimuleren van veiligheidsnetwerken in overleg met de betrokkenen en met de politie, mocht dat noodzakelijk blijken
 • de bevolking blijvend stimuleren en sensibiliseren m.b.t. haar eigen opdracht: sociale controle. Wie ongeregeldheden vaststelt, moet die onmiddellijk signaleren, anders werkt men het kwaad in de hand
 • verdere uitbouw van de Gemeentelijke Administratieve Sancties
 • optimalisering opdrachten stadswachten
 • voldoende aandacht voor preventie
 • aanmoedigen van buurtfeesten

{ALLE ONDERNEMERS INBEGREPEN}

CD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die een gemeente of stad economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid, verdienen alle steun.

Dienstverlening

·         Uitbouw ondernemersloket

  • Administratieve vereenvoudiging voor ondernemers
  • Aanmoedigen en ondersteunen van starters en jonge ondernemers

Ruimte voor ondernemers

·         Een duidelijke visie opbouwen over wie waar in de gemeente kan ondernemen

·         Ontwikkelen van een databank van beschikbare bedrijfspercelen en -gebouwen

·         Een definitieve oplossing bieden aan zonevreemde bedrijven

·         Realiseren van een digitaal vergunningenloket

Overleggen met de ondernemers

·         Pragmatisch, inspraak, juiste personen en experten

Handelsbeleid

·                   Maken van een toekomstplan van de handelskern

·                   Uitvoering in samenwerking met de handelaars

·                   Aandacht schenken aan impact shoppingcenters

·                   Aandachtspunt: buurtwinkels

 

{HET LEEFMILIEU INBEGREPEN}

Zuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… Een betere wereld voor onze kinderen, maken we vandaag.

 • Duurzaamheidsgedachte intensief doordrukken en verder zetten
 • Gemeentelijke installaties en accommodaties aanpassen aan hedendaagse energienormen
 • Netheid in de gemeente in het vaandel dragen, constante waakzaamheid voor sluikstorten, vervuiling...
 • Oprichten milieucel: samenwerking politie en milieudienst
 • De groene gedachte blijven promoten door het in standhouden en uitbreiden van initiatieven (cf. geboortebossen)
 • De vervuiler betaalt-politiek blijven toepassen.
 • Herstructurering van de polders door het Sigma-plan optimaal te gebruiken voor het organiseren van nieuwe speelbossen, natuurgebieden...
 • Unieke vergunning opstarten, vereenvoudigde procedure voor het gelijktijdig bekomen van bouw -én milieuverguning
 • Openstellen van het containerpark voor ondernemers
 • Een efficiënt en oplossingsgericht milieuvergunningenbeleid ontwikkelen
 • Een redelijk rioleringsbeleid en de bijhorende tarifering uitwerken

{BETAALBAAR WONEN INBEGREPEN}

Mensen mogen niet hun hele leven gebukt gaan onder zware leningen. CD&V wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dat vraagt een goed aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond, zodat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen. We willen actief nieuwe vormen van samenwonen stimuleren. Daarnaast pakken we leegstand en verkrotting aan. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit (o.a. goede isolatie) van woningen. Zeker met de stijgende energieprijzen is dit cruciaal.

 • Verder werk maken van de optimalisatie van de diensten van de Bouwmaatschappij met nadruk op de sociale brug tussen huurders en maatschappij
 • Werk maken van de link tussen wonen en zorg door samenwerking met o.a. OCMW en andere organisaties. Participatie aan de herbestemming van Sint-Amelberga. Uitkijken naar participaties aan Huize Vincent en het Blauwhof (assistentiewoningen). Participeren aan de herinrichting van de gehele OCMW-site in het centrum van de gemeente
 • Blijvende korte opvolging van de huurachterstallen, die nu reeds resulteren in de laagste achterstand voor heel vlaanderen
 • Het blijvend ter beschikking stellen van noodwoningen (o.a. bij brand)
 • Verder optimaliseren van het gemeentelijk toewijzingsreglement om leefbaarheid positief te bevorderen. Hierbij moet de projectluwte bij elk nieuw project herbekeken worden
 • Verder doorvoeren van energiebesparende maatregelen die rechtsreeks ten goede komen van de huurder. Een energetische studie van VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) toont aan dat de Bouwmaatschappij van Temse met al zijn woningen in orde is naar de normen van 2020 qua energetische waarden. Alle woningen zijn nu voorzien van dubbele beglazing dakisolatie en centrale verwarming op gas. Hier willen we verder werken aan spouwisolatie waar nog niet aanwezig
 • Het lokaal woonoverleg optimaliseren
 • Sociale projecten uitwerken in functie van spreiding en leefbaarheid
 • Sociale kavels en sociale koopwoningen exclusief laten aanbieden door de Sociale Huisvestingsmaatschappij  “Bouwmaatschappij  van Temse”
 • Prioriteit: bestrijden van huisjesmelkerij
 • Verkrotting van de woningen streng aanpakken

{ONDERWIJS INBEGREPEN}

CD&V-kandidaten leggen basis voor lokaal onderwijsbeleid. Al geruime tijd werkt CD&V aan een sterke visie om ons onderwijs in al zijn aspecten écht klaar te stomen voor de toekomst. Met nota’s rond de hervorming van het secundair en hoger onderwijs, legde de partij de basis voor de huidige beleidsprocessen.

·         Onderzoeken van de haalbaarheid van de structurele samensmelting van Muziekacademie en Kunstacademie tot één kunstinstituut, dat in eigen beheer functioneert

·         Onderwijsgebouwen én -accommodaties intensiever gebruiken door het opstarten van bv. vrije ateliers, dagcursussen, centralisatie van lesmomenten…

 • CVO-opleidingen continue afstemmen op noden van de tijd, programma’s aanpassen en/of uitbreiden (cf. opleiding vrachtwagenchauffeur)

{ALLE LANDBOUWERS INBEGREPEN}

·         Dynamische landbouwers letterlijk en figuurlijk de ruimte geven in harmonie en overleg met de omgeving

 • Bestemmingswijzigingen van landbouwgronden compenseren

{SPORTEN INBEGREPEN}

 • Nieuwbouw Scheldebad
 • Kansen creëren voor ANDERE sporten en initiatieven hierbij ondersteunen
 • Optimaliseren Openluchtcentrum Fernand Schuerman
 • Optimaliseren Sport voor Allen-beleid, mede in het raam van het nieuwe decreet voor het lokale en regionale sportbeleid
 • Uitwerken van oplossingen om zwemmen in de gemeente mogelijk te houden
 • Blijvende aandacht voor de sportinfrastructuur

{CULTUUR & TOERISME INBEGREPEN}

·         Elektronische aankondigingsborden

·         Polyvalent complex ’t Centrum Steendorp (ver)bouwen in functie van het plaatselijk gemeenschaps- en verenigingsleven

·         Faciliteiten voor het verenigingsleven optimaliseren en verder uitbouwen

·         Gemeentemuseum opwaarderen en herinrichten

·         Inventaris aanleggen van het onroerende erfgoed van de gemeente om deze steeds beter te beschermen

·         Dankzij de realisatie van de 2de Scheldebrug en de randrealisaties de Wilfordkaai verder uitbouwen tot een uitsluitend toeristisch centrum

 • Verder werken aan de renovatie van het Scheldepark en er opnieuw de groene parel van de gemeente van maken
 • Extra aandacht aan gastronomie en horeca, inclusief het nadrukkelijk promoten van Temsese (en Wase) streekproducten

{ALLE JONGEREN EN KINDEREN INBEGREPEN}

CD&V hecht groot belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor alle kinderen en wil ouders daarin ondersteunen. Betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang is een belangrijke stap. Onze jeugd stimuleren tot initiatief en participatie.

·         Verderzetting en uitdieping/verfijning van het Jeugdbeleidsplan, gericht op àlle jongeren

 • Aandacht voor speelruimte in woonwijken en nieuwe verkavelingen
 • Jongeren kansen geven om zich te ontplooien binnen onze gemeente: spelen in de natuur, sporten, les volgen aan academie, muziekschool...
 • Talent van eigen bodem ondersteunen (vb. repetitieruimten)
 • JOC De Nartist promoten als dé ontmoetingsplaats voor jongeren.
 • Verder ondersteunen/uitbreiden van het inclusieproject op het SpeGT-plein: kinderen met beperkingen die meespelen met de 'gewone' kinderen
 • Vrijwilligers blijvend koesteren en motiveren
 • Behoud en uitbreiden van de evenementenbus
 • Speel-o-theek verder uitbouwen
 • Blijven investeren in succesvolle activiteiten zoals Speelkaai (met jeugdbellemanverkiezing), Pretgazet (met At & Dotje), Roefeldag, Dag van de Jeugdbeweging, Grabbelpas, Kinderraad...
 • Ruimte en openheid bieden voor eigen initiatieven van de jongeren
 • Jongeren stimuleren tot deelname aan internationale uitwisselingen
 • Aan de hand van tentoonstellingen of voordrachten blijvend aandacht vestigen op sociale thema's: drugsproblematiek, zinloos geweld, pesten...
 • In de kijker plaatsen oefenterrein voor jonge leerling-automobilisten
 • Buitenschoolse kinderopvang constant optimaliseren op de verschillende locaties

{ALLE SENIOREN INBEGREPEN}

CD&V wil zich ook nadrukkelijk richten op de 25% senioren in onze gemeente. Deze demografische evolutie plaatst ons lokaal beleid voor nieuwe uitdagingen.

CD&V kiest voor een krachtig en dynamisch ouderenbeleid, dat accuraat inspeelt op deze nieuwe ontwikkeling.

 • Seniorengids actualiseren en verfijnen (vb. extra aandacht voor de dienstverlening door mobiele ambtenaren)
 • Vormingspakketten op maat van de ouderen binnen Academie en Vaktekenschool en Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Opzetten van acties i.s.m. LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) Waasland en de OAR (Ouderen Adviesraad)
 • De haalbaarheid nagaan om in de namiddag nog meer mogelijkheden te krijgen inzake cultuur, recreatie, vorming en sport
 • Uitbreiding lokale diensteneconomie
 • Verder uitbouwen ontmoetingscentrum ’t Achterpoortje (o.a. aanbieden warme maaltijden)
 • Interactie tussen zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg
 • Ontwikkelen van woonzorgzones rond de bestaande (zorg)instellingen

Campus OCMW (De Reiger, ziekenhuis)

‘t Blauwhof

Huize Vincent

 

{OCMW INBEGREPEN}

 • Aandacht voor de nieuwe vormen van armoede
 • Sociale activering promoten
 • Het gemeentelijk sociaal beleidsplan verder uitvoeren
 • Samenwerking sociale diensten rustoorden en thuiszorgdiensten optimaliseren
 • Stimulatie tot zo lang mogelijk thuis wonen
 • Achterpoortje uitgouwen tot een volwaardig dienstencentrum
 • Bejaarden-instellingen van het OCMW moeten in eigen beheer worden gehouden
 • De opvang en de dienstverlening moeten betaalbaar worden gehouden
 • OCMW-campus uitbouwen:

o   Een nieuwbouw met 120 rustoordbedden die aansluiten op de 30 onlangs gerealiseerde hedendaagse kamers. Zo blijven de bestaande 150 rustoordbedden behouden

o   De realisatie van 10 bedden voor kort-opvang

o   Een volwaardig dienstencentrum

o   Het ombouwen van het huidige ziekenhuis tot een 30-tal assistentie-woningen

o   Een 5-tal aangepaste woningen voorzien voor begeleid zelfstandig wonen voor personen met een mentale beperking

o   Streven naar het behoud van een polikliniek.

o   Bij dit alles hoort een ruime parking te worden voorzien

 

{GEZONDHEID INBEGREPEN}

Een gezonde gemeente met gezonde inwoners is ons doel. Lekkere producten van bij ons mogen geen uitzondering zijn, preventieve gezondheidszorg is noodzakelijk (cf. campagnes borst- en baarmoederhalskanker) en voldoende sportmogelijkheden zijn een must.

 • Vroegtijdig opsporen van borstkanker
 • Milieu en gezondheid
 • Tabakspreventie
 • Vaccinaties promoten
 • Valpreventie
 • Voeding en beweging

{ECHTE INTEGRATIE = IEDEREEN INBEGREPEN}

CD&V staat voor een correct en rechtvaardig asielbeleid: streng zijn aan de ingang, maar kansen bieden aan wie hier legaal verblijft. Mensen met noden kennen we rechten toe. In ruil verwachten we een actieve inpassing in onze samenleving. We willen nieuwkomers daar ook actief bij helpen via info, doorverwijzing en begeleiding. Nieuwkomers moeten Nederlands leren en zich integreren in hun buurt. Werk vinden maakt deel uit van deze integratie. Misbruiken van het systeem en uitkeringen moeten eruit, juist om diegenen die het echt nodig hebben te kunnen helpen. Bijzondere aandacht voor jongeren, kinderen en ouders m.b.t. hun inzet in onderwijs en besteding van de vrijetijd.

 

{NOORD-ZUIDBELEID INBEGREPEN}

Onderzoek naar de haalbaarheid van een Noord-Zuidbeleidsplan (o.a. fairtradegemeente).

 

{ZOVEEL ANDERE ZAKEN INBEGREPEN}

Hoe hard een politieke partij ook werkt aan een programma, de gebeurtenissen tijdens een legislatuur en/of veranderende wetgeving kan een bestuur in een andere richting sturen. Daarom wil CD&V de nodige flexibiliteit en gezond verstand aan de dag leggen om nog zovele andere realisaties in het achterhoofd te houden. Ze nu opsommen zou een onnodige ellenlange opsomming van mogelijkheden en potenties zijn.

 

CD&V Temse is klaar om zijn dynamisch en creatief bestuur enthousiast en gedreven verder te zetten en uit te bouwen!

 

Documenten