Ons volledig programma

>> De weg vooruit naar een gemeenschap van bruisende buurten

1.    De weg vooruit naar een gemeenschap van bruisende buurten
Wij willen mensen samen brengen en verbinden. In Temse wonen mensen van 94 verschillende nationaliteiten. Elke mens telt. De buurt is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Buurten waar mensen elkaar kennen, geven een veilig gevoel.

Ook verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Zij vormen het cement van de samenleving en de buurt. Zij verdienen de nodige ondersteuning en ruimte om deze rol ten volle te kunnen opnemen.  En bezoekers van Temse genieten mee van onze bruisende buurten.

           

1.1.       Meer zuurstof voor aangename, nette, groene en veilige buurte

 • Groene ruimtes in woonbuurten vrijwaren, waar mogelijk uitbreiden, inrichten en netjes houden
 • Ontmoetingsruimte voorzien in kleine kernen en buurten
 • Ondersteunen van buurtactiviteiten en feesten
 • In samenwerking met verenigingen, inzetten op integratie van nieuwkomers door rolmodellen en antennefiguren uit onze gemeente als brugfiguur actief te betrekken in het integratiebeleid
 • Aanbod aan scholen (oa ondersteuning van potentiële introductie van bijkomend secundair onderwijs) verder uitbouwen naar toekomstige noden
 • Kinderopvangmogelijkheden proactief verder uitbouwen naar toekomstige noden
 • Zorg dragen voor dieren als wezens met gevoel
 • Faciliteren van Buurt Informatie Netwerken (BIN’S)
 • Cameranetwerk uitbreiden en verder optimaliseren om het veiligheidsgevoel te verbeteren en om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan.
 • De wijkagent moet nog meer een brugfiguur in de buurt worden

  

1.2.       Ondersteuning van en ruimte voor verenigingen: jeugd, sport, cultuur, ouderen, noord-zuid, natuur, buurtverenigingen…

 • Vrijwilligerswerking verder stimuleren en ondersteunen
 • Blijven inzetten op verenigingsondersteuning: jeugd, sport, cultuur, ouderen, noord-zuid, natuur, buurten…
 • Inzetten op breed kinder-, jeugd-, cultuur-, sport- en ouderenbeleid… in samenwerking met de adviesraden
 • Evalueren van bestaande infrastructuur voor verenigingsactiviteiten en waar nodig en mogelijk nieuwe ruimtes creëren

 

 .

1.3.       Toekomst van onze kerken

 • Zorg dragen voor de toekomst van onze kerken in het kader van het Kerkenbeleidsplan
 • De mogelijkheden van de herbestemming van onze kerken exploreren onder begeleiding van gespecialiseerde instanties en alle betrokken actoren, zoals de parochiegemeenschap, de kerkfabriek, de gemeente, het bisdom… waarbij we oog hebben voor reële behoeften en voor de oorspronkelijke doelstellingen van de kerkgebouwen

1.4.       Temse als bestemming voor eendagstoerisme

 • Verdere uitbouw van bezienswaardigheden, publiciteit, publicaties, infrastructuur
 • Nog meer inzetten op wandel- en fietstoerisme
 • Promotie van culturele en culinaire mogelijkheden en events in samenwerking met ondernemers en verenigingen

.

>> De weg vooruit naar ruimte waar het aangenaam is om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen

2.    De weg vooruit naar ruimte waar het aangenaam is om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen
Onze dorpskernen moeten levendig & aantrekkelijk gehouden worden. Er is nood aan een toekomstgericht totaalplan met oog voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, handelszaken, dienstverlening, openbare ruimte en verschillende vormen van bewoning. Daarbij heeft iedereen recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Andere overheden spelen hier ook een rol, waarbij een goed overleg, een sterke communicatie en meer aandacht voor de lokale situatie stevige werkpunten zijn.

Het is een uitdagende oefening om een gezond samenspel en evenwicht tussen wonen & open ruimte, ondernemen & mobiliteit, landbouw & natuur te garanderen.

2.1. Ruimtelijke ordening & openbare werken

 • Initiatieven nemen om kleine kernen te versterken en nog leefbaarder te maken en houden
 • Uitbreiding voor gemeenschapsruimten in alle deelgemeenten en wijken
 • Uitvoeren van het masterplan Temse-centrum
 • Beheer van de open ruimte: een positief samenspel en overleg tussen landbouw & natuur stimuleren & ondersteunen
 • Blijvend inzetten op preventief onderhoud en de verdere renovatie van ons rioleringsnetwerk
 • Na de vrijwaring van de Durmetuin voor de toekomst, de aankoop ervan realiseren in overleg met de hogere overheid (kabinet minister Schauvliege, Agentschap Natuur en Bos, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Rivierpark Scheldevallei
 • Herstructureren van de polders door het Sigmaplan optimaal te gebruiken voor het organiseren van ontspanning, nieuwe speelbossen en natuurgebieden

2.2. Kwaliteitsvol & betaalbaar wonen

 • Onderzoek naar een woonbeleid van de toekomst
 • Nieuwe vormen van samenwonen stimuleren
 • Leegstand en verkrotting nadrukkelijker aanpakken
 • Verbeteren van de kwaliteit (o.a. goede isolatie) van bestaande woningen
 • Inzetten op advies en premies om woningen te kunnen aanpassen aan het ouder worden
 • Bestrijden van huisjesmelkerij
 • Verdere optimalisatie van de diensten van WoonAnker Waas
 • Blijvende korte opvolging van de huurachterstallen, die nu reeds resulteren in de laagste van Vlaanderen
 • Blijvend inzetten op energiebesparende maatregelen
 • Woonzekerheid garanderen, ook voor de zwaksten via Bemoeizorg


2.3. Ruimte voor ondernemers

 • Verdere uitbouw van het ondernemersloket
 • Stimuleren van het oprichten van buurtwinkels
 • Parkeerbeleid meer afstemmen op de hedendaagse werkelijkheid
 • Ondersteunen van nieuwe activiteiten van familiale landbouwbedrijven (boerenmarkten, hoevetoerisme, schoolklassen…)
 • Begeleiding en ondersteuning van startende zelfstandigen - lokale economie
 • Bij tijdelijk leegstaande (handels)panden, mogelijkheden voorzien voor start-ups
 • Faciliteren van een overleg lokale economie
 • Stimuleren van sociaal ondernemen en sociale economie

>> De weg vooruit naar een gemeente waar mensen zorgen voor elkaar

3.    De weg vooruit naar een gemeente waar mensen zorgen voor elkaar
We hebben aandacht voor gezinnen in al hun mogelijke verschijningsvormen en samenstellingen, alleenstaanden, kinderen, jongeren & ouderen, met daarbij horende noden en behoeften. Een zorgzame gemeente is een gemeente die de sociale behoeften actief detecteert, remedieert en preventief werkt. Temse is een kindvriendelijke gemeente, waarbij aandacht voor het welzijn van het kind in beleidsbeslissingen, ten goede komt aan alle andere bewoners van onze gemeente.

3.1. Ruimte en aandacht voor zorgbehoevenden

 • De werking van het Huis van het Kind verder optimaliseren
 • Bouw van een nieuw woonzorgcentrum (De Reiger), assistentiewoningen (ook voor personen met een beperking), plaatsen kortverblijf, een polikliniek en lokaal dienstencentrum op de huidige OCMW-site
 • Bewaken van de dagprijzen in de woonzorgcentra en versterken van de gebruikersraden
 • Een Welzijnshuis voorzien als centrum voor informatie voor alle burgers en als hart van een zorgzone
 • De sociale huisvestingsmaatschappijen werken verder mee aan projecten die inspelen op woonnoden voor ouderen
 • Versterken van de rol van het Lokaal dienstencentrum (LDC) en de sociale diensten en voorzieningen
 • Faciliteren van buurtgerichte zorgnetwerken
 • Aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het openbaar domein, zorg voor de staat van voet- en fietspaden, vooral ook voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen
 • Stimuleren van dementievriendelijke initiatieven


3.2. Armoede bestrijden en iedereen mee

 • Ondersteunen van verenigingen die inzetten op armoedebestrijding en hen betrekken in het verder uitbouwen van armoedebeleid
 • Gemeentelijke diensten stemmen hun communicatie over premies, tegemoetkomingen, uitkeringen, informatie... nog beter af op mensen die moeilijker hun weg vinden  
 • De Sleutelpas wordt verder uitgebouwd ism verenigingsleven, ondernemers…

 

>> De weg vooruit naar een veilige, vlotte en functionele mobiliteit

4.    De weg vooruit naar een veilige, vlotte en functionele mobiliteit
Mobiliteit is een grote uitdaging. Temse ervaart de druk van het verkeer van de omliggende steden. Bij files wordt het verkeer vaak naar Temse als alternatieve doorgangsroute verwezen. Dit vraagt om een vooruitziende blik en doorgedreven overleg en samenspraak met andere overheden, in functie van vlot verkeer. Dit gecoördineerd overleg geldt ook voor wegenwerken en werken van nutsmaatschappijen in onze eigen gemeente, om zo de overlast van de weggebruikers en bewoners/handelaars tot een minimum te beperken.

Daarnaast zetten we het werk verder voor veilige wegen in onze gemeente.

4.1. Doorstromend verkeer

 • Actualiseren van het verkeers- en mobiliteitsplan voor de gemeente
 • Verder ijveren voor de realisatie van het project ‘Haal De Lijn over de brug’
 • Meewerken aan de uitbouw van fietsostrades
 • Efficiënter maken van de infrastructuur aan de N41
 • Verder ijveren voor de uitbreiding van de actieradius van de Waterbus tot Temse en Bornem


4.2. Veilig verkeer: samenspel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto

 • Straten en sites veilig maken voor fietsers en voetgangers
 • Structurele ingrepen aan kruispunten waar nodig, zodat ze conflictvrij zijn
 • Regelmatige snelheidscontroles uitvoeren
 • Uitwijkstroken aanleggen, waar mogelijk, op landelijke wegen
 • Faciliteren van een verkeersoverlegplatform, waarbij ook inwoners betrokken worden

>> De weg vooruit naar gezonde gemeentefinanciƫn en een kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening

5.    De weg vooruit naar gezonde gemeentefinanciën en een kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening

 • De gemeentefinanciën gezond houden, een transparant financieel beleid voeren en bij elke beleidskeuze oordeelkundige financiële keuzes maken
 • Verdere uitbouw van de sterke gemeentelijke dienstverlening, met gedreven en deskundig personeel
 • Verderzetten van de digitalisering van de diensten, maar tevens ook bereikbaarheid blijven garanderen voor personen die niet vertrouwd zijn met de digitale evolutie

>> Zo werken wij

 • Sterk informeren en communiceren over toekomstig beleid
 • Verenigingen, belangenorganisaties, werkgroepen, actiegroepen… mee betrekken bij toekomstig beleid
 • Aandacht hebben voor duurzaamheid en financiële realiteit bij het nemen van beleidsbeslissingen

>> Onze mensen

De weg vooruit neem je met kennis van zaken.

Maar ook met een kritische geest en vernieuwend denken.

Onze mensen die voor u klaar staan bieden een mix van:

 • Ervaring, deskundigheid en sterke dossierkennis door jarenlange bestuurservaring
 • Vernieuwing en verjonging met veel zin om er voor te gaan

Onze mensen zijn actief in allerlei verenigingsleven, belangengroepen, adviesraden… en hebben de vinger aan de pols van wat er leeft in Temse. Ze vormen een weerspiegeling van de maatschappij.

Stap mee op onze #wegvooruit!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.