Gemeenteraad verwerpt Roomacker-motie van Sp.a


dinsdag, 30 mei, 2017
Gemeenteraad verwerpt Roomacker-motie van Sp.a

De gemeenteraad van maandag 29 mei werd gekleurd door een motie van Sp.a-fractieleider Bert Bauwelinck, waarin hij pleitte voor de herziening van het RUP, met de bedoeling in de toekomst elke verkaveling in de Roomacker onmogelijk te maken. Opvallend was dat de motie enkel was ingediend door Sp.a, niét door kartelpartner Groen.

De motie genoot overigens niet veel bijval. Zij kreeg slechts 4 stemmen pro (Sp.A/Groen), er waren 3 onthoudingen en 19 contra (CD&V, N-VA, Open VLD, Vlaams Belang). De onthoudingen waren van

    • de Tielroodse CD&V’ers Roger Troubleyn en Ann Boeykens: consequent aan hun eerder ingenomen standpunt blijven zij voorstander van de wijziging van het RUP, maar zij geven het college de tijd (tot september) om meer precieze gegevens te bekomen omtrent de financiële repercussie voor de gemeente, indien het RUP zou worden gewijzigd (zie verder)

    • Annemie Muyshondt (Vlaams Belang): zij onthield zich om het tegenstemmen van het Vlaams Belang te kunnen motiveren

 

Hier volgt de letterlijke tekst, die burgemeester Luc De Ryck namens de bestuursmeerderheid (en dus gesteund door Open VLD en Vlaams Belang) voorlas ter afwijzing van de motie.

 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel van motie.

Het college heeft intussen de reguliere procedure gevolgd:

- de bezwaren zijn ten gronde geëvalueerd,

- de gevraagde aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd en de resultaten zijn bekend.

Op basis daarvan heeft het schepencollege in zijn zitting van 15 mei de verkavelingsaanvraag geweigerd.

U zal zich herinneren dat wij op een vorige raad nog een element hebben vermeld dat van essentiële betekenis is: de planschade.

Wij hebben dat terrein onderzocht.

Daarbij is gebleken dat er ook zware problemen kunnen rijzen inzake wat heet ‘onbehoorlijk bestuur’.

Een RUP aanpassen dat op volstrekt reguliere wijze is tot stand gekomen - en daarbij de bestemming van een zone wijzigen - getuigt immers niet van consequent bestuur en tast de rechtszekerheid aan voor de burger. Zonder twijfel zal dat leiden tot klachten voor de burgerlijke rechtbank.

Met andere woorden: aan de planschade en de veroordeling voor onbehoorlijk bestuur kan een financiële repercussie verbonden zijn, waarvan specialisten ons zeggen dat zij aanzienlijke proporties kunnen aannemen.

Wij willen slechts een definitief standpunt innemen, als alle ontbrekende wezenlijke elementen van het dossier ten gronde onderzocht zijn.

Het college heeft dan ook beslist een expert aan te stellen in deze materie: hij of zij moet ons een duidelijk beeld geven van de financiële risico’s en draagwijdte.

Wij zijn van mening dat wij de gemeenschap van Temse niet zo-maar kunnen opzadelen met beslissingen, waarvan wijzelf de betekenis en de draagwijdte niet kennen.

Kortom: wij gaan niet op het voorstel van motie in. Zoals gezegd: wij willen over àlle elementen van het dossier beschikken, vooraleer wij een definitief standpunt innemen.

Zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij er u van in kennis stellen.